Klachten

Inleiding
Als een cliënt van OPGO het niet eens is met de wijze waarop hij/zij behandeld is of met de wijze waarop een beslissing tot stand is gekomen, kan hij/zij een klacht indienen. Voor het afhandelen van klachten is een klachtenregeling opgesteld.

Begrippen

Cliënt:  Opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordigerKlager:Degene die de klacht indientOpdrachtnemer: OPGO

Artikel 1: Klachtrecht
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop OPGO zich bij de uitoefening van de in de overeenkomst afgesproken taken jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht bij OPGO in te dienen en te laten behandelen op de in deze regeling aangegeven wijze.

Artikel 2: Definitie klacht
Onder een klacht wordt verstaan: iedere uiting van ongenoegen over de begeleiding, werkwijze , behandeling door OPGOt, waarover cliënt opheldering wenst.

Artikel 3: Op schrift stellen klacht
Een klacht moet schriftelijk (per mail of brief) worden ingediend. De klacht dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden, doch uiterlijk binnen drie weken. De ingebrekestelling (klacht) dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 4: Ontvangst klacht
Opdrachtnemer geeft na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging aan de klager.

Artikel 5: Termijnen
Voor de afwerking van een in behandeling genomen klacht staat een termijn van tien dagen. Indien de beantwoording van de klacht niet binnen de in de ontvangstbevestiging genoemde termijn kan worden afgerond, ontvangt de klager daarvan schriftelijk bericht. Met daarin de reden van de vertraging. In de vertragingsbrief wordt een nieuwe termijn van afhandeling genoemd welke zo gekozen is dat de totale behandelingsduur de 6 weken niet overschrijdt.
Er kan maar 1x uitstel gegeven worden. Een beslissing tot het niet in behandeling nemen van een klacht moet altijd binnen vier weken schriftelijk aan de klager medegedeeld worden. Voor het nemen van deze beslissing is dus geen verder uitstel mogelijk.

Artikel 6: Betaling
Indien opdrachtgever een klacht meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 7: Verantwoordingsinformatie
De klachten worden vermeldt op een verbeterformulier.

Artikel 8: Verantwoordingsinformatie
De klachten worden vermeldt op een verbeterformulier.